kwi 01 2012
Exam help Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Sylwia Bus   
01.04.2012.

Struktury gramatyczne dla uczniów klas trzecich.

 CZASOWNIK

 • 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 • 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 • 3. Czasowniki modalne:
 • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him. could, np.
 • Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
 • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
 • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
 • should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off?
 • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
 • shall, np. Shall we eat now?
 • 4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
 • 5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 • 6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 • 7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. want, dance, see
 • 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
 • 9. Czasy gramatyczne:
 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.
 • 10. Konstrukcja “be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
 • 11. Konstrukcja “have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
 • 12. Konstrukcja “would like to”, np. I would like to meet him.

RZECZOWNIK

 • 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
 • 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a  woman – women
 • 3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
 • 4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

 • 1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
 • 2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
 • 3. Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

 • 1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best
 • 2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. How nice!
 • 3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

 • 1. Stopniowanie regularne i  nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
 • 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
 • 3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

 • 1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
 • 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 • 3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
 • 4. Zaimki wskazujące, np. this, those
 • 5. Zaimki pytające, np. who, what, which
 • 6. Zaimki względne, np. who, which, that
 • 7. Zaimki wzajemne, np. each other
 • 8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
 • 9. Zaimek bezosobowy you
 • 10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

 • 1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
 • 2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth

PRZYIMEK

 • 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
 • 2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
 • 3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize
 • 4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
 • 5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

 • Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so

 SKŁADNIA

 • 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
 • 2. Zdania rozkazujące, np. Sit down! Don’t walk on the grass.
 • 3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
 • 4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 • 5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 • 6. Zdania w stronie biernej w  czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
 • 7. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?
 • 8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
 • 9. Zdania współrzędnie złożone, np. While my brother was playing football, I was watching cartoons.
 • 10. Zdania podrzędnie złożone:
 • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
 • okolicznikowe
 • celu, np. I came here to give you this letter.
 • czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
 • miejsca, np. He was sitting where I had left him.
 • porównawcze, np. She is as tall as her father.
 • przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
 • skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
 • warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money,  I would buy a big house.
 • 11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walk-ing but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to school.
 • 12. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl!

      Zadaniem ucznia podczas egzaminu będzie napisanie e-maila lub listu nieformalnego, ocenianego pod względem zgodności treści z zadaniem (tu ważne będzie nie tylko odniesienie się do poszczególnych podpunktów w zadaniu, ale również rozwinięcie każdego z nich), spójności i logiki na poziomie poszczególnych zdań i całego tekstu oraz zakresu i poprawności środków językowych. W każdym z czterech kryteriów wypowiedź ucznia będzie sklasyfi kowana na odpowiednim poziomie od 0 do 4 w kryterium treści, od 0 do 2 w pozostałych kryteriach.
Ważne jest jednak, że w przypadku zakwalifi kowania wypowiedzi do poziomu 0 w kategorii treści automatycznie kwalifi kuje się ona do poziomu 0 we wszystkich pozostałych kategoriach. Oprócz tego poziom 1 w kryterium treści oznacza, że wypowiedź nie może być sklasyfi kowana wyżej w pozostałych kryteriach.

Zmieniony ( 01.04.2012. )
 


Imieniny

23 Października 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław

Wydarzenia

do zimowej przerwy świątecznej pozostało

Odliczanie do
21. December 2018, 14:00
Pozostały czas
59 dni
0 godzin
22 minut

Kalendarz

« < Październik 2018 > »
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Pogoda na dziś

A co słychać w Rokicinach? :)

Cytat dnia

Dno każdej tragedii to głupota.

Aktualnie

Odwiedza nas 9 gości