paź 06 2016
Regulamin SU Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
06.10.2016.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznego Gimnazjum w Popielawach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Popielawach.

2.

Samorząd Uczniowski działający w Publicznym Gimnazjum w Popielawach, zwany dalej SU.

Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty 7 IX 1991 (Dz.U. z 1991r., nr 95, poz. 425, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Cele i działalności SU

3.

Do głównych celów działalności SU należą:

a)      promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b)      przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c)      zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d)     promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e)      organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f)       reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami,

g)      wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i konfliktów,

h)      rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów,

i)        kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

 

Rozdział III

Organy SU – kompetencje, zadania, struktura

4.

Do wybieralnych organów SU należą:

1.     Rada Samorządów Klasowych (złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych)

2.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa od dnia ogłoszenia wyborów przez Komisję Wyborczą do końca roku szkolnego – w przypadku uczniów kończących naukę w gimnazjum, lub ogłoszenia wyników wyborów na początku kolejnego roku szkolnego – w przypadku uczniów kontynuujących naukę w gimnazjum.

5.

W skład Rady Samorządów Klasowych wchodzą przewodniczący klas oraz ich zastępcy.

6.

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1.      Przewodniczący Szkoły

2.      Zastępca Przewodniczącego Szkoły

3.      Sekretarz

4.      Skarbnik

5.   Czworo pozostałych członków Zarządu stanowiących kierownictwo sekcji: porządkowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz artystycznej.

7.

Przewodniczący Szkoły:

a)    kieruje pracą Zarządu SU

b)    reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c)   przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d)    zwołuje i przewodniczy zebraniom zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

8.

Skarbnik SU:

a)    gromadzi środki finansowe,

b)   corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji i Zarządowi SU.

9.

Sekretarz:

a)      zbiera i archiwizuje bieżącą dokumentację SU,

b)      sporządza notatki z posiedzeń Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych sekcjach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

10.

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a)      identyfikują potrzeby uczniów,

b)      inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole,

c)      informują uczniów o działalności Zarządu SU;

d)     zgłaszają propozycje działań do Zarządu SU.

11.

1.Wybieralne organy SU podejmują decyzję większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2.Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

Rozdział IV

Ordynacja wyborcza do Samorządu SU

12.

Zarząd SU wybierany jest co roku we wrześniu. Wybory są: równe tajne, powszechne, bezpośrednie, większościowe i wolne.

13.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły.

14.

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na stałego członka Zarządu SU, składa pisemne potwierdzenie poparcia co najmniej trzech innych uczniów szkoły.

15.

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza prowadząca Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy, który nie jest kandydatem.

16.

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest co najmniej na tydzień przed terminem wyborów ustalonym przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Popielawach. Do jej obowiązków należy:

a)      przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b)      określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

c)      przygotowanie wyborów,

d)     ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e)      przeprowadzenie wyborów,

f)       obliczanie głosów,

g)      sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

17.

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1.  Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym terminem wyborów. W ramach kampanii każdy kandydat (lub jego sztab wyborczy) wykonuje plakat wyborczy zawierający: nazwisko i imię kandydata, hasło wyborcze, odpowiedź na pytanie: ,,Dlaczego warto na mnie zagłosować?” oraz inne dowolne elementy, pod warunkiem, że nie zawierają treści obraźliwych dla innych osób oraz nie zachęcają do łamania prawa.

2.     Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3.    Aby oddać ważny głos, należy stawić się w określonym terminie w lokalu wyborczym, okazać ważną legitymację szkolną Szkolnej Komisji Wyborczej, złożyć podpis na liście oraz odebrać kartę do głosowania, którą należy wypełnić według instrukcji. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny wyborczej.

4.     Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 8 osób, które otrzymało największą liczbę głosów według następującego porządku.

a)      przewodniczący -  największa liczba głosów

b)      zastępca -  II miejsce

c)      sekretarz – III miejsce

d)     skarbnik – IV miejsce

e)      przewodniczący sekcji – V-VIII m-ca

5.   Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniając.

6.  Jeżeli kandydat wybrany na daną funkcję nie zgodzi się na jej pełnienie, jego miejsce zajmuje kandydat, który uzyskał wynik następny w kolejności i wyrazi na to zgodę.

 

Rozdział V

Opiekun SU

18.

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

19.

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Ordynacja wyborcza na Opiekuna SU stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

20.

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

  • wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  • inspirowanie uczniów do działania,
  • pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz rada pedagogiczną,
  • pomaganie w prowadzeniu dokumentacji, jeśli jest taka potrzeba.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

21.

Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego Szkoły, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

22.

Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

 

 

Zmieniony ( 06.10.2016. )
 


Imieniny

9 Grudnia 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Delfina, Joachim,
Joachima, Leokadia,
Loda, Waleria,
Wielisława, Wiesław

Wydarzenia

do zimowej przerwy świątecznej pozostało

Odliczanie do
21. December 2018, 14:00
Pozostały czas
11 dni
14 godzin
29 minut

Kalendarz

« < Grudzień 2018 > »
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pogoda na dziś

A co słychać w Rokicinach? :)

Cytat dnia

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Aktualnie

Odwiedza nas 7 gości